...طرحی نو دراندازیم

...طرحی نو دراندازیم
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو...